współczesny wykaz odpustów

Wykaz odpustów zatwierdzony dekretem papieża Pawła VI – 29 czerwiec 1968 r.

 

Nr 1 „Czynności nasze”
Czynności nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj
i pomocą wspieraj, ażeby każda nasza modlitwa i czynność od Ciebie
zaczęta w Tobie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (Z
rytuału rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 2 Akty cnót teologicznych i żalu za grzechy
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który używając jakiejkolwiek
prawnie zatwierdzonej formuły odmawia akty cnót teologicznych lub akt
żalu. Obdarza się odpustem poszczególne akty.

Nr 3 Adoracja Najświętszego Sakramentu
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który nawiedza Najświętszy
Sakrament w celu adoracji. Jeżeli trwa ona przynajmniej przez pół godziny,
odpust będzie zupełny.

Nr 4 „Uwielbiam Cię, nabożnie”
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który odmówi pobożnie
hymn „Uwielbiam Cię nabożnie”.

Uwielbiam Cię nabożnie, Bóstwo utajone,
Co kryjesz się prawdziwie w tych figur osłonie;
Me serce Tobie całe się ufnie poddaje,
Bo Ciebie rozważając – zupełnie ustaje!
Wzrok, dotyk, smak o Tobie nie mówią nic do mnie,
Słuchowi wierzy tylko me serce niezłomnie;
We wszystko, co Syn Boży rzekł, wierzę w pokorze,
Nic nad to słowo prawdy brzmieć pewniej nie może!
Na krzyżu Bóstwo chciało w ukryciu pozostać:
Tu – społem Człowieczeństwo zasłania swą postać;
Lecz wierząc i wyznając natury te obie,
Wraz z łotrem żałującym głos wznoszę ku Tobie!
Jak Tomasz, na otwartej nie patrzę ślad rany,
Lecz Bogiem Cię uznaję mym, Zbawco kochany;
Spraw, abym zawsze w Twojej umacniał się wierze,
Pokładał ufność w Tobie i kochał Cię szczerze!
Pamiątko zgonu Pana, którą sam stanowi,
Chlebie żywy, co życie dajesz człowiekowi:
Daj duszy mojej z Ciebie niebiańskie brać życie
I w Tobie zawsze słodycz znajdować obficie!
O tkliwy Pelikanie dusz, Jezu mój, Chryste,
Krwią Swoją – serce moje z win obmyj nieczyste;
Wszak jedna jej kropelka w tak wielkiej jest cenie,
Ze zdoła przynieść światu całemu zbawienie!
O Jezu, dziś Twe lica zasłona ocienia;
Spraw, błagam, niech się moje wypełnią pragnienia,
Bym w twarz Twą odsłoniętą podnosząc wzrok śmiały,
Szczęśliwym był z jasnego widzenia Twej chwały!
Amen.

Nr 5 „Stajemy”
Jest to modlitwa, którą zwykło się odmawiać przed zebraniami, na
których rozpatruje się wspólne sprawy, obdarzona odpustem
cząstkowym:
Stajemy, wobec Ciebie, Panie,
Duchu Święty,
stajemy przygnieceni wprawdzie
ciężarem grzechu,
lecz zgromadzeni specjalnie w Imię Twoje.
Przyjdź do nas, pozostań z nami
i zechciej przeniknąć nasze serca.
Naucz nas, co mamy czynić, dokąd zdążać,
ukaż nam, co winniśmy wybrać,
abyśmy potrafili z Twoją pomocą
we wszystkim Tobie się podobać.
Ty sam bądź naszym doradcą
i sprawcą naszych zamierzeń,
który z Bogiem Ojcem i Jego Synem
posiadasz sławne imię.
Nie dozwól, byśmy się stali
burzycielami sprawiedliwości,
Ty, który miłujesz najwyższą słuszność.
Niech nas nie sprowadzi na manowce
nieświadomość,
nie zwiedzie powodzenie,
nie zhańbi wzgląd na korzyść lub osobę.
Lecz zjednocz nas ze sobą w sposób skuteczny
darem jedynej Twojej łaski,
abyśmy w Tobie byli jedno
i w niczym nie odstąpili od prawdy.
Tak, jak jesteśmy zgromadzeni w imię Twoje,
tak niech we wszystkim trzymamy się
sprawiedliwości kierowanej życzliwością,
abyśmy i tutaj
w niczym nie sprzeciwiali się Tobie
i za dobre czyny zasłużyli sobie w przyszłości
na wieczną nagrodę. Amen.
(Z pontyfikatu rzymskiego).
Nr 6 Do Ciebie, Święty Józefie
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy
pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o
Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą
Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię
Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus
Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż
nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Boskiej Rodziny,
czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas,
ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia.
Potężny nasz Wybawco, przybądź nam z niebiańską pomocą w tej
walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa,
które groziło Jego życiu, tak teraz broń swego świętego
Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.
Otaczaj nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją
pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć
wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
Odpust cząstkowy.

Nr 7 „Składamy Ci dzięki”
Składamy Ci dzięki,
wszechmogący Boże,
za wszystkie dobrodziejstwa Twoje.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
(Z brewiarza rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 8 „Aniele Boży”
„Aniele Boży, stróżu mój,
mnie tobie powierzonemu,
oświecaj niebieską łaską,
strzeż, kieruj i rządź. Amen”.
Odpust cząstkowy

Nr 9 Anioł Pański
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który nabożnie odmówi te
modlitwy we wskazanym okresie;
– w ciągu roku:
V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
R. I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo.
V. Oto ja służebnica Pańska.
R. Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo.
V. A Słowo ciałem się stało.
R. I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo.
V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnymi
obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy
za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez
Jego Mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania.
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.
– w okresie wielkanocnym:
Królowo nieba, wesel się alleluja. Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja.
V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Módlmy się:
Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna
swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego
Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez
tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. (Z brewiarza rzymskiego).
Zgodnie z chwalebnym zwyczajem modlitwy te zwykło się odmawiać
wcześnie rano, w południe i pod wieczór.

Nr 10 „Duszo Chrystusowa”
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach Twoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci mojej wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
abym ze świętymi Twoimi chwalił Cię
na wieki wieków.
Amen.
Odpust cząstkowy

Nr 11 Nawiedzenie patriarchalnych bazylik rzymskich
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który pobożnie nawiedzi jedną z
czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówi tam „Ojcze nasz” i
„Wierzę”:
– w święto tytułu,
– w jakiekolwiek święto nakazane,
– raz w roku w innym dniu wybranym przez wiernego.

Nr 12 Błogosławieństwo Papieskie
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który przyjmuje pobożnie –
choćby tylko przez radio – Błogosławieństwo Papieskie udzielone Miastu i
Światu.

Nr 13 Nawiedzenie cmentarza
Wiernemu, który nabożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w
myśli za zmarłych, udziela się odpustu: od dnia 1 do 8 listopada – zupełnego, a
w pozostałe dni roku cząstkowego.
Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące.

Nr 14 Nawiedzenie katakumb
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie nawiedzi
cmentarz starochrześcijański, czyli katakumby

Nr 15 Komunia święta duchowa
Obdarza się odpustem cząstkowym akt komunii duchowej, wzbudzony
przy pomocy jakiejkolwiek pobożnej formuły.

Nr 16 Wierzę w Boga
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie odmówi
poniższy skład Apostolski, ewentualnie symbol Nicejsko –
Konstantynopolitański:
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa
Syna Jego jedynego Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego.
Narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
Zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał.
Wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.
Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny.
Amen.
(Z rytuału rzymskiego).

Nr 17 Adoracja Krzyża
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który w Wielki Piątek
uczestniczy pobożnie w adoracji i ucałuje krzyż w czasie uroczystego
obrzędu liturgicznego.

Nr 18 Brewiarz żałobny
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie odmówi
laudesy lub nieszpory żałobne.

Nr 19 „Z głębokości”
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który odmówi pobożnie
psalm„Z głębokości” (Ps 129):
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego!
Nachyl swe ucho
na głos mojego błagania!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

Nr 20 Nauka chrześcijańska
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który ma udział w nauczaniu
lub uczeniu się nauki chrześcijańskiej.
Kto kierowany duchem wiary i miłości naucza wiary chrześcijańskiej,
może uzyskać odpust cząstkowy na podstawie II ogólniejszej formy
udzielania odpustu.
Przez to udzielenie odpustu potwierdza się odpust cząstkowy dla
nauczającego i rozciąga go na uczącego się.

Nr 21 „Panie, Boże wszechmogący”
Panie, Boże wszechmogący,
któryś dozwolił nam doczekać początku tego dnia,
ochraniaj nas swoją mocą,
abyśmy nie popełnili żadnego grzechu,
lecz w swoich słowach, myślach i uczynkach
pełnili Twą sprawiedliwość.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
(Z brewiarza rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 22 „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu”
Udziela się odpustu zupełnego w każdy piątek Wielkiego Postu i Męki
Pańskiej wiernemu, który odmówi pobożnie tę modlitwę po Komunii św.
przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego. Natomiast w pozostałe dni roku
udziela się odpustu cząstkowego.
Oto ja, o dobryi najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Obliczem
Twoim i w największej żarliwości ducha proszę Cię i błagam, abyś
wszczepił w serce me najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz
prawdziwą skruchę za grzechy moje i silną wolę poprawy.
Oto z wielkim uczuciem i głęboką boleścią serca oglgdam w duchu
pięć ran Twoich i myślą w nich się zatapiam, mając przed oczyma to, co
w usta Twoje, o dobry Jezu, wlożyl już prorok Dawid: „Przebodli ręce i
nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości” (Ps 21, 17-18).

Nr 23 Kongres eucharystyczny
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który pobożnie uczestniczy w
uroczystym obrzędzie eucharystycznym, jaki zwykle ma miejsce pod koniec
kongresu.

Nr 24 „Wysłuchaj nas”
Wysłuchaj nas, Panie Święty,
Ojcze wszechmogqcy, wieczny Boże
i racz zesłać z nieba świętego Anioła Twego,
aby strzegł, osłaniał, chronił, nawiedzał
i bronił wszystkich mieszkańców tego domu.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Z rytuału rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 25 Ćwiczenia duchowne
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który bierze udział w
ćwiczeniach duchownych trwających przynajmniej przez trzy pełne dni.

Nr 26 „O Jezu Najsłodszy” (Akt wynagrodzenia)
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie odmówi akt
wynagrodzenia. Odpust zaś będzie zupełny, jeżeli akt ten zostanie odmówiony
publicznie w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego.
O Jezu Najsłodszy,
któremu za miłość bez granic
ludzie w niewdzięczny sposób
odpłacają się tak wielkim zapomnieniem,
opuszczeniem i wzgardą,
oto my rzucając się do stóp Twych ołtarzy,
szczególnym hołdem czci
pragniemy wynagrodzić
tę grzeszną oziębłość i krzywdy,
jakie ze wszech stron ranią najmiłościwsze Twoje Serce.
Pomni wszelako,
że i my sami nie zawsze byliśmy wolni
od tych niegodziwości,
żalem przeto najglębszym przejęci,
błagamy przede wszystkim
o miłosierdzie dla siebie.
Jesteśmy gotowi
dobrowolnym zadośćuczynieniem
wynagrodzić nie tylko za grzechy,
któreśmy sami popełnili,
ale i za występki tych,
co błądzą z dala od drogi zbawienia
i zatwardziali w niewierze
nie chcą iść za Tobą Pasterzem i Wodzem,
albo podeptawszy obietnice chrztu świętego,
zrzucili z siebie
najsłodsze jarzmo Twojego prawa.
Za te wszystkie opłakania godne występki
chcemy wynagrodzić
i każdy z nich pragniemy naprawić.
A więc: brak skromności
i wszelaki bezwstyd w życiu i strojach,
liczne owe sidła zastawione na niewinne dusze,
lekceważenie dni świętych,
ohydne bluźnierstwa
miotane przeciwko Tobie i Twoim Świętym,
obelgi rzucane na Twego Namiestnika
i na stan kapłański,
bezczeszczenie nawet samego Sakramentu
Bożej miłości przez jego zaniedbanie
i przez okropne świętokradztwa,
wreszcie publiczne wykroczenia narodów
wyłamujących się spod praw i kierownictwa
ustanowionego przez Ciebie Kościoła.
Obyśmy krwią własną
mogli zmyć te wszystkie zbrodnie!
A tymczasem,
by naprawić zniewagi czci Bożej,
składamy Ci zadośćuczynienie,
jakie Ty sam Ojcu na krzyżu ofiarowałeś,
i które co dzień na ołtarzach ponawiasz,
w połączeniu z zadośćuczynieniem,
Bogarodzicy Dziewicy, wszystkich Świętych
i pobożnych dusz wiernych.
Przyrzekamy z głębi serca wynagrodzić
– o ile za łaskq Twoją stać nas będzie –
za przeszłe nasze grzechy
i obojętność na tak wielką miłość Twojq:
przez wiarę stateczną, czyste życie,
dokładne zachowanie prawa ewangelicznego,
zwłaszcza prawa miłości.
Postanawiamy również według sił swoich
nie dopuścić do nowych zniewag –
i jak najwięcej dusz pociągnąć
do wstąpienia w Twoje ślady.
Przyjmij, błagamy, o najłaskawszy Jezu,
za przyczyng Najświętszej Maryi Panny,
Wynagrodzicielki,
ten akt dobrowolnego zadośćuczynienia
i racz nas, aż do śmierci zachować
w wierności obowiązków Twej świętej służby
przez wielki dar wytrwania,
przez który wszyscy doszlibyśmy w końcu
do tej Ojczyzny, gdzie Ty,
z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz,
Bóg, na wieki wieków. Amen.

Nr 27 „O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu”
(Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi)
Wiernemu, który odmówi pobożnie akt poświęcenia rodzaju
ludzkiego Chrystusowi Królowi, udziela się odpustu cząstkowego.
Odpust zaś będzie zupełny, gdy akt ten zostanie odmówiony
publicznie w uroczystość Chrystusa Króla.
O Jezu Najsłodszy,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego,
wejrzyj na nas korzących się
przed Twoim Obliczem.
Twoją jesteśmy własnością
i do Ciebie należeć chcemy.
Oto dziś każdy z nas oddaje się dobrowolnie
Najświętszemu Sercu Twemu,
aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.
Wielu nie zna Ciebie wcale,
wielu odwróciło się od Ciebie
wzgardziwszy przykazaniami Twymi.
Zlituj się nad jednymi i drugimi,
o Jezu Najłaskawszy
i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego.
Królem bądź nam, o Panie,
nie tylko wiernym,
którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie,
ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.
Spraw, aby do domu rodzicielskiego
wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.
Króluj tym, których
albo błędne mniemania uwiodły,
albo niezgoda oddziela;
przywiedź ich do przystani prawdy
i jedności wiary,
aby rychło nastała jedna owczarnia
i jeden Pasterz.
Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności.
Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu.
Spraw, aby ze wszystkiej ziemi,
od końca do końca, jeden brzmiał głos:
Chwała bgdź Bożemu Sercu,
przez które stało się nam zbawienie,
Jemu cześć i chwała na wieki wieków.

Nr 28 W godzinę śmierci
Jeżeli nie ma kapłana, który by wiernemu znajdującemu się u kresu życia
udzielił sakramentów i błogosławieństwa papieskiego połączonego z
odpustem zupełnym, o którym mowa w kanonie 468 § 2 Kodeksu Prawa
Kanonicznego (dawnego prawa), Święta Matka Kościół łaskawie mu go
udziela, gdy jest odpowiednio dysponowany, odpustu zupełnego, który uzyskuje
w momencie śmierci, o ile miał za życia zwyczaj odmawiania
jakichkolwiek modlitw. Dla uzyskania tego odpustu chwalebną jest rzeczą
posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem.
Warunek: „o ile miał zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw”,
zastępuje w danym wypadku trzy zwyczajne warunki wymagane do
uzyskania odpustu zupełnego.
Taki odpust zupełny w momencie śmierci może uzyskać wierny,
chociażby tego dnia uzyskał już inny odpust zupełny.
Zawarty powyżej odpust zupełny zaczerpnięty jest z Konstytucji Apostolskiej „Indulgentiarium doctrina”, Norma 18.

Nr 29 Litanie
Obdarza się odpustem cząstkowym następujące poszczególne litanie:
„do Imienia Jezus”, „do Najświętszego Serca Pana Jezusa”, „,do Krwi
Przenajświętszej Pana naszego Jezusa ChrystuSA”, „do Matki Bożej” ,
„do świętego Józefa” i „do Wszystkich Świętych”.

Nr 30 Magnificat
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który nabożnie odmówi
ten kantyk:
Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swojego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych zasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Nr 31 Maryjo, Matko łaski
Maryjo, Matko łaski, Matko Miłosierdzia broń mnie od wroga i przyjmij
w godzinę śmierci. (Z rytuału rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 32 Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo
Pomnij,
o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano,
abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka,
Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi.
Tą ufnością ożywiony do Ciebie,
o Panno nad Pannami i Matko, biegnę,
przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.
Amen.
Odpust cząstkowy

Nr 33 Miserere
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który w duchu pokuty
odmawia psalm „Miserere” (Ps 50):
Zmiłuj się nade mną, Boże,
w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości
zgładź nieprawość moją!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem nieprawość moją,
A grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, które skruszyłeś!
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym!
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,
Boże, mój zbawco,
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją!
Panie otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmujesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże,
nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jeruzalem!
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary,
dary i całopalenia,
wtedy składać będą cielce
na Twoim ołtarzu.

Nr 34 Nowenny
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który uczestniczy pobożnie w
nowennie odprawianej publicznie: przed Bożym Narodzeniem, Zesłaniem
Ducha Świętego i Niepokalanym Poczęciem.

Nr 35 Posługiwanie się przedmiotem pobożności
Wierny, który pobożnie używa przedmiotu religijnego (krucyfiksu, krzyża,
różańca, szkaplerza, medalika), poświęconego w sposób właściwy przez
jakiegokolwiek kapłana, zyskuje odpust cząstkowy.
Jeżeli zaś przedmiot pobożności został poświęcony przez Papieża,
ewentualnie przez Biskupa, wtedy wierny, używając go pobożnie,może
uzyskać także odpust zupełny w uroczystość świętych Apostołów Piotra i
Pawła, dodając jednak jakąkolwiek zatwierdzoną prawnie formułę Wyznania
wiary.

Nr 36 Małe oficjum
Obdarza się odpustem cząstkowym następujące małe oficja: o Męce
Pańskiej, o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, o Matce Bożej, o Niepokalanym
Poczęciu, o świętym Józefie.

Nr 37 Modlitwa
o powołania kapłańskie i zakonne
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który odmówi jakąkolwiek
modlitwę zatwierdzoną przez władzę kościelną we wskazanej powyżej intencji.

Nr 38 Modlitwa myślna
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie podejmuje
modlitwę myślną.

Nr 39 „Módlmy się za Papieża”
V. Módlmy się za Papieża N.
R. Niech go Pan strzeże, zachowa przy życiu, darzy szczęściem na ziemi i
broni przed nieprzyjaciółmi. (Z brewiarza rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 40 O święta uczto
O święta uczto, na której spożywamy Chrystusa, odnawiamy pamięć
Jego Męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej
chwały. (Z brewiarza rzymskiego).

Nr 41 Pobożne słuchanie kazania
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który uważnie słucha
przepowiadania słowa Bożego.
Uzyskuje natomiast odpust zupełny wierny, który w czasie świętych
misji wysłucha kilku kazań i weźmie udział w uroczystym ich zakończeniu.

Nr 42 Pierwsza Komunia święta
Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy po raz pierwszy
przystępują do Komunii świętej lub uczestniczą w takiej pobożnej ceremonii.

Nr 43 Msza święta prymicyjna
Udziela się odpustu zupełnego kapłanowi, który odprawia Mszę świętą w
połączeniu z pewną uroczystością oraz wiernym, którzy pobożnie w tej Mszy
świętej uczestniczą.

Nr 44 Modlitwa o jedność Kościoła
Wszechmogący i miłosierny Boże,
który zechciałeś przez Syna Twego
zgromadzić w jeden lud wszystkie narody,
spraw łaskawie, aby ci,
którzy szczycą się imieniem chrześcijan,
porzuciwszy jakiekolwiek podziały,
utworzyli jedność w prawdzie i miłości
oraz by wszyscy ludzie oświeceni światłem
prawdziwej wiary, spotkali się
w braterskiej wspólnocie jednego kościoła.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Odpust cząstkowy

Nr 45 Miesięczne skupienia
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który uczestniczy w
miesięcznym dniu skupienia.

Nr 46 „Wieczny odpoczynek”
Odpust cząstkowy, który można ofiarować tylko za dusze w czyśćcu
cierpiące:
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
(Z brewiarza rzymskiego).

Nr 47 „Racz, Panie, wynagrodzić”
Racz, Panie,
wynagrodzić życiem wiecznym wszystkich,
którzy nam dobrze czynig dla Imienia Twego.
Amen.
(Z brewiarza rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 48 Odmawianie różańca maryjnego
Jest odpust zupełny za odmówienie różańca w kościele, kaplicy publicznej,
w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobożnym stowarzyszeniu. Natomiast
w innych przypadkach odpust jest cząstkowy.
„Jest zaś różaniec określoną formą modlitewną, w której rozróżniamy
dwadzieścia dziesiątków pozdrowień anielskich oddzielonych modlitwą
Pańską. Przy poszczególnych dziesiątkach wspominamy w pobożnym
rozważaniu tyleż tajemnic dotyczących naszego odkupienia”. (Z brewiarza
rzymskiego).
W praktyce jednak zwykło się nazywać różańcem także trzecią jego część.
Dla uzyskania odpustu zupełnego określa się następujące warunki:
1) 1) Wystarcza tylko trzecia część różańca. Jednakże pięć dziesiątków
należy odmówić w sposób ciągły.
2) 2) Z modlitwą ustną należy połączyć nabożne rozważanie tajemnic.
3) 3) W odmawianiu publicznym tajemnice powinny być zapowiadane,
zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką.
W prywatnym zaś odmawianiu wystarczy, że wierny łączy z modlitwą
ustną rozważanie tajemnic.

Nr 49 Uroczystości jubileuszowe kapłaństwa
Udziela się odpustu zupełnego kapłanowi, który w 25., 50. i 60 – lecie
swoich święceń kapłańskich odnawia wobec Boga postanowienie wiernego
wypełniania obowiązków swojego powołania.
Jeżeli kapłan odprawia Mszę świętą jubileuszową w połączeniu z pewną
ceremonią wtedy odpust zupełny mogą uzyskać ci wierni, którzy biorą udział
w tej Mszy świętej.

Nr 50 Czytanie Pisma świętego
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który czyta Pismo św. jako
lekturę duchowną z szacunkiem należnym Słowu Bożemu.
Odpust będzie zupełny, jeżeli trwa to przynajmniej przez pół godziny.

Nr 51 „Witaj Królowo”
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy
wygnańcy synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy,
jęcząc i płacząc na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego
po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa,
o słodka Panno Maryjo.
(Z brewiarza rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 52 „Święta Maryjo, przybądź z pomocą biednym”
Święta Maryjo, przybądź z pomocą biednym,
wspomóż słabych, pociesz płaczących,
módl się za ludem, proś za duchowieństwem,
wstawiaj się za niewiastami pobożnymi;
niech doświadczą pomocy wszyscy,
którzy Cię ze czcią wspominają.
(Z brewiarza rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 53 „Święci apostołowie Piotrze i Pawle”
Święci apostołowie Piotrze i Pawle
przyczyńcie się za nami.
Ochraniaj, Panie swój lud
ufający opiece f4postołów Twoich Piotra i Pawła
oraz strzeż go nieustanną opieką.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Z mszału rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 54 Kult świętych
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który w dniu przeznaczonym
na uczczenie świętego odmówi na jego cześć modlitwę mszalną lub inną
zatwierdzoną przez prawowitą władzę kościelną.

Nr 55 Znak krzyża
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który się pobożnie
przeżegna, wypowiadając zgodnie ze zwyczajem słowa:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Nr 56 Nawiedzenie rzymskich kościołów stacyjnych
Wierny, który nawiedza pobożnie kościół stacyjny w Rzymie w
określonych dniach roku zaznaczonych w mszale rzymskim, uzyskuje odpust
cząstkowy. Jeżeli ponadto będzie uczestniczył w świętych czynnościach
sprawowanych w godzinach porannych lub wieczornych – uzyska odpust
zupełny.

Nr 57 „Pod Twoją obronę”
Pod Twoją obronę, uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać.
Panno chwalebna i błogosławiona.
Odpust cząstkowy

Nr 58 Synod diecezjalny
Udziela się jednorazowo odpustu zupełnego wiernemu, gdy w czasie
trwania Synodu diecezjalnego nawiedzi kościół, w którym odbywa się Synod
i odmówi tam „Ojcze nasz” i „Wierzę” .

Nr 59 „Przed tak wielkim”
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który nabożnie odmówi tę
modlitwę. Natomiast odpust będzie zupełny, gdy „Przed tak wielkim
Sakramentem” odmawia się w sposób uroczysty w Wielki Czwartek
Wieczerzy Pańskiej i w Boże Ciało.
Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz.
Niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas.
Co dla zmysłów niepojęte
niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi
hołd po wszystkie nieśmy dni.
Niech podaje wiek wiekowi
hymn tryumfu, dzięki, czci.
A równemu Im Duchowi
niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.
V. Dałeś im chleb z nieba.
R. Wszelką rozkosz mający w sobie.
Módlmy się:
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej
Męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi
Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego
odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. (Z brewiarza
rzymskiego).

Nr 60 „Ciebie, Boga”
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie odmówi, jako
dziękczynienie hymn „Ciebie, Boga”.
Odpust zaś będzie zupełny, jeżeli hymn odmawia się publicznie w
ostatnim dniu roku.
Hymn
Ciebie, Boga
Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i niebiosy.
Cheruby, Seraflnowie,
ślą wieczystej pieśni głosy:
Święty, Święty nad Świętymi
Bóg Zastępów, Król Łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi
majestatu Twojej sławy.
Apostołów Tobie rzesza,
Chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.
Ciebie poprzez okrąg ziemi
z głębi serca, ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi
wielbi święta pieśń Kościoła.
Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały:
Królem chwały Tyś, o Chryste!
Tyś Rodzica Syn z wiek wieka.
By świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.
Tyś pokruszył śmierci wrota,
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota
otworzyłeś wiernym sobie.
Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zabrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.
Prosim słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech, co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
drogiej swojej Krwi strugami.
Ze świętymi w blaskach mocy
wiecznej chwały zlej nam zdroje.
Zbaw, o Panie, lud sierocy,
błogosław dziedzictwo swoje!
Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy.
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.
Po wiek wieków nie ustanie
pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie
od wszelkiej ustrzec winy.
Zjaw swą litość w życiu całym
tym co żebrzą Twej opieki;
W Tobie, Panie, zaufałem,
nie zawstydzę się na wieki.

Nr 61 „Przyjdź, Duchu Stwórco”
Za pobożne odmówienie „Przyjdź, Duchu Stwórco” udziela się wiernemu
odpustu cząstkowego. Odpust zaś będzie zupełny, gdy hymn odmawia się
publicznie w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego.
O Stworzycielu Duchu przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg,
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
Pocieszycielem jesteś zwan,
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
zdrój żywy, Miłość, ognia żar.
Ty darzysz łaską siedemkroć,
bo moc z prawicy Ojca masz,
przez Ciebie obiecany nam,
mową wzbogacasz język nasz.
Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej,
i wątłą słabość naszych ciał,
pokrzep stałością mocy Twej.
Nieprzyjaciela odpędź w dal,
i Twym pokojem obdarz wraz,
niech w drodze za przewodem Twym,
miniemy zło, co kusi nas.
Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był,
i Ciebie jedno tchnienie Dwóch,
niech wyznajemy z wszystkich sił.
Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,
Synowi, który zmartwychwstał,
i Temu, co pociesza nas,
niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.
V. Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy się:
Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w
tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Nr 62 Przyjdź, Duchu Święty
Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca wiernych Twoich
i ogień miłości w nich zapalaj.
(Z mszału rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 63 Droga Krzyżowa
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który odprawia pobożnie Drogę
Krzyżową.
W pobożnej praktyce Drogi Krzyżowej odnawia się pamiątkę cierpień,
jakie Boski Zbawiciel przeżył w czasie drogi od pretorium Piłata, gdzie został
skazany na śmierć, aż na górę Kalwarię, gdzie umarł na krzyżu dla naszego
zbawienia.
Dla uzyskania odpustu określa się następujące warunki:
1. Pobożne ćwiczenie należy odprawiać przed stacjami Drogi Krzyżowej
prawnie erygowanej.
2. Do wystawienia zaś Drogi Krzyżowej wymaga się 14 krzyży, przy
których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów przedstawiających
stacje jerozolimskie.
3. Zgodnie z powszechnym zwyczajem pobożna praktyka składa się z
czternastu pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania
modlitewne. Dla odprawienia jednak Drogi Krzyżowej wymaga się tylko
nabożnego rozważania Męki i Smierci Chrystusa. Nie jest zatem rzeczą
konieczną rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji.
4. Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Jeżeli jednak tę
pobożną praktykę odprawia się publicznie i wszyscy biorący udział nie mogą
bez zamieszania przechodzić od stacji do stacji, wystarczy jeżeli do
poszczególnych stacji przechodzi prowadzący Drogę Krzyżową, podczas gdy
inni pozostają na swoim miejscu.
5. „Przeszkodzeni” mogą uzyskać taki sam odpust, jeżeli przynajmniej
przez pół godziny będą pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci Pana
naszego Jezusa Chrystusa.
6. W Kościele Wschodnim, tam gdzie nie jest znana praktyka Drogi
Krzyżowej, Patriarchowie będą mogli określić dla uzyskania tego odpustu
inne pobożne ćwiczenie na pamiątkę Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa
Chrystusa.

Nr 64 „Nawiedź, prosimy Cię, Panie”
Nawiedź, prosimy Cię, Panie
ten dom i oddal od niego
wszystkie zasadzki nieprzyjacielskie;
Aniołowie Twoi niech w nim zamieszkają
i niech nas strzegą w pokoju,
a błogosławieństwo Twoje
niech będzie zawsze nad nami.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Z brewiarza rzymskiego).
Odpust cząstkowy

Nr 65 Nawiedzenie kościoła parafialnego
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który pobożnie nawiedzi kościół
parafialny:
– w święto tytułu,
– dnia 2 sierpnia, kiedy to przypada odpust „Porcjunkuli”.
Obydwa odpusty będzie można uzyskać albo w dniu powyżej określonym,
albo w innym dniu oznaczonym przez ordynariusza, biorąc pod uwagę
pożytek wiernych.
Takie same odpusty można uzyskać w kościele katedralnym i
kontrkatedralnym, chociażby nie były parafialnymi oraz w kościołach jak
gdyby parafialnych. W czasie pobożnego nawiedzenia należy odmówić
modlitwę Pańską i symbol wiary („Ojcze nasz” i „Wierzę”).

Nr 66 Nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu konsekracji
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który pobożnie nawiedzi kościół
lub ołtarz w samym dniu konsekracji i odmówi wtedy „Ojcze nasz” i „Wierzę”.

Nr 67 Nawiedzenie kościoła lub kaplicy w Dniu Zadusznym
Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy w Dniu Zadusznym
nawiedzą nabożnie kościół albo kaplicę publiczną, ewentualnie półpubliczną.
W tym ostatnim przypadku odpust uzyskują jedynie ci, którzy prawnie
korzystają z kaplicy. Odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w
czyśćcu cierpiące.
Wspomniany odpust będzie można uzyskać albo w dniu powyżej
określonym, albo za zgodą ordynariusza – w niedzielę poprzedzającą lub
następną, ewentualnie w uroczystość Wszystkich Świętych. Podczas
pobożnego nawiedzenia kościoła, należy odmówić modlitwę Pańską i symbol
wiary („Ojcze nasz” i „Wierzę”).

Nr 68 Nawiedzenie kościoła lub kaplicy zakonników w święto ich Założyciela
Udziela się odpustu zupełnego wiernemu, który w uroczystość świętego
Założyciela pobożnie nawiedzi kościół lub kaplicę zakonników i odmówi tam
„Ojcze nasz” i „Wierzę”.

Nr 69 Wizytacja pasterska
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który pobożnie nawiedzi
kościół, kaplicę publiczną lub półpubliczną w czasie odbywania tam
wizytacji pasterskiej.
Udziela się natomiast odpustu zupełnego, jeżeli wierny weźmie udział w
czynności świętej, której przewodniczy wizytator.

Nr 70 Odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego
Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który odnawia przyrzeczenie
Chrztu świętego przy pomocy jakiejkolwiek formuły.
Jeżeli zaś dokona tego w czasie nabożeństwa Wigilii Paschalnej lub w
rocznicę swego chrztu odpust będzie zupełny.

Nr 71 „Gorzkie żale”
Za uczestnictwo w „gorzkich żalach” udziela się odpustu zupełnego. Mogą go zyskiwać wszyscy wierni, jeden raz w tygodniu w okresie Wielkiego Postu, jeżeli po spowiedzi i Komunii świętej, jak również po odmówieniu w intencjach Papieża „Ojcze nasz” i „Zdrowaś” , ewentualnie innej modlitwy, podyktowanej własną pobożnością – uczestniczą pobożnie w nabożeństwie zwanym „Gorzkie żale”, w jakimkolwiek kościele na terenie Polski.

DODATEK
POBOŻNE WEZWANIA (Akty strzeliste)
Uwagi na temat poszczególnych pobożnych wezwań:
1. 1. W odniesieniu do odpustu wezwanie nie jest wcale rozważane jako
oddzielne, pełne, samo w sobie dzieło, lecz jako dopełnienie dzieła, dzięki
czemu wierny wznosi z pokorną ufnością swoją myśl do Boga w czasie
wypełniania swoich obowiązków życiowych i w znoszeniu przeciwności
życiowych. Stąd to pobożne wezwanie uzupełnia wzniesienie myśli do Boga i
stanowi razem z nim jakby drogocenny kamień, który zostaje włączony w
powszednie życie, nadając mu piękno oraz jest jakby solą, która
odpowiednio przyprawia nasze działanie.
2. 2. Na pierwszym miejscu należy postawić to wezwanie, które jest
najbardziej odpowiednie biorąc pod uwagę okoliczności rzeczy i
usposobienie; a więc takie, które wypływa spontanicznie z wnętrza lub jest
wybierane z szeregu tych, które zostały potwierdzone długą praktyką
wiernych, a których krótki wykaz zamieszcza się tutaj.
3. 3. Taki akt strzelisty może być bardzo krótki, wyrażony jednym lub
kilkoma słowami albo uczyniony w myśli.
Pożyteczną będzie rzeczą przytoczyć niektóre przykłady:
– Boże mój
– Ojcze (por. Rz 8, 15 i Ga 4, 6)
– Jezus
– Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus (lub inne używane zwyczajowo
pozdrowienie chrześcijańskie)
– Wierzę w Ciebie, Panie
– Uwielbiam Cię
– W Tobie pokładam nadzieję
– Miłuję Cię
– Wszystko (czynię) dla Ciebie
– Dzięki Ci składam (lub: Bogu niech będą dzięki)
– Niech Imię Pańskie będzie błogosławione (lub: Błogosławmy Panu)
– Przyjdź Królestwo Twoje
– Niech się stanie Twoja wola
– Jak Panu się podoba (por. Hi 1, 21)
– Wspomóż mnie, Boże
– Wzmocnij mnie
– Wysłuchaj mnie (lub: Wysłuchaj modlitwę moją)
– Zbaw mnie
– Zmiłuj się nade mną
– Przepuść mi, Panie
– Nie dozwól mi odłączyć się od Ciebie
– Nie opuszczaj mnie
– Bądź pozdrowiona, Maryjo
– Chwała na wysokości Bogu
– Wielki jesteś, Panie.
WEZWANIA
przyjęte już zwyczajowo, które przytacza się tu przykładowo:
1. Kłaniamy Ci się, Chryste
i błogosławimy Tobie, ponieważ przez Krzyż swój święty
odkupiłeś świat. (Z brewiarza rzymskiego).
2. Niech będzie błogosławiona Trójca Święta. (Z mszału
rzymskiego).
3. Chrystus zwycięża! Chrystus króluje! Chrystus rządzi!
4. Serce Jezusa,
pałające miłością ku nam,
rozpal serca nasze miłością Twoją.
5. Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.
6. Serce Jezusa wszystko dla Ciebie.
7. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
8. Bóg mój i wszystko moje.
9. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. (Por. Łk 18, 13).
10. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Święta;
daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.
(Z brewiarza rzymskiego).
11. Naucz mnie czynić wolę Twoją,
ponieważ Bogiem moim jesteś. (Por. Ps 142, 10).
12. Panie, pomnóż naszą wiarę. (Por. Łk 17, 5).
13. Boże, spraw, by zapanowała jedność umysłów w prawdzie
i jedność serc w miłości.
14. Panie, ratuj nas, bo giniemy. (Por. Mt 8, 25).
15. Pan mój i Bóg mój! (J 20, 28).
16. Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.
17. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. (Z mszału
rzymskiego).
18. Jezu, Maryjo, Józefie święty.
19. Jezu, Maryjo, Józefie święty, wam powierzam serce i duszę
moją.
Jezu, Maryjo, Józefie święty bądźcie przy mnie w ostatniej walce.
Jezu, Maryjo, Józefie święty – niech z wami zasypiam w pokoju
i odpoczywam. (Z rytuału rzymskiego).
20. Jezu cichy i pokornego serca,
uczyń serca nasze według Serca Twego. (Z rytuału rzymskiego).
21. Niechaj będzie pochwalony i uwielbiony
Przenajświętszy Sakrament na wieki wieków.
22. Pozostań z nami, Panie. (Por. Łk 24, 29).
23. Matko Bolesna, módl się za nami.
24. Matko moja, nadziejo moja.
25. Poślij, Panie, pracowników na żniwo Twoje. (Por. Mt 9, 38).
26. Niech nas z błogosławionym potomstwem błogosławi Maryja
Panna. (Z brewiarza rzymskiego).
27. Witaj krzyżu, jedyna nadziejo. (Z brewiarza rzymskiego).
28. Wszyscy Święci i Święte, Boże, przyczyńcie się za nami.
(Z rytuału rzymskiego).
29. Módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi
obietnic Chrystusowych.
(Z rytuału rzymskiego).
30. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mojego. (Łk 23, 46; por. Ps 30,
6).
31. Dobry Jezu, Panie,
daj im wieczne spoczywanie.
(Z mszału rzymskiego).
32. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
(Z rytuału rzymskiego).
33. Święta Boża Rodzicielko,
zawsze Dziewico Maryjo,
przyczyń się za nami.
(Z brewiarza rzymskiego).
34. Święta Maryjo, módl się za nami. (Z rytuału rzymskiego).
35. Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. (Mt 16, 16).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s